خدمات IPD :

 * دپارتمان بیماران بین الملل (بخش IPD ) بیمارستان از کارشناسان متخصص و پزشکان مجرب  تشکیل شده است که ارائه خدمات سلامت  به بیماران بین المللی را تسهیل می کند.

*  کارشناس IPD  مسئول هماهنگی نحوه حضور بیماران بین الملل در بیمارستان است. در این راستا جهت کوتاه نمودن مسیر ارائه خدمات، حضور پرستار مسئول و حضور کارشناس IPD در بیمارستان توانسته است اهرم های موثری برای این دپارتمان ایجاد نماید و پذیرش و درمان این بیماران را تسهیل نماید.   

*  در راستای کاهش دغدغههای اقامتی و مسافرتی بیماران و همراهان وی، ایجاد بستر همکاری با هتل های مختلف  توانسته است بار نگرانی بزرگی را از دوش بیماران بردارد.

*  ترجمه  اوراق و فرم های بیمارستان به دو زبان عربی و انگلیسی توانسته است گام مهمی را در راستای حفظ حقوق بیماران بردارد. در این راستا انجام نظرسنجیهای روزانه از بیماران بخش بینالملل توانسته است در تبیین و تنویر حقوق بیماران موثر واقع گردد.

*  ویزیت روزانه پزشک IPD از بیماران بین الملل در بیمارستان و تیم مجرب و فوق تخصصی پزشکان این حوزه یکی از محورهای اعتماد بیماران به بیمارستان می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بیماران بین الملل این مرکز به آدرس  https://ipdshafa.iums.ac.ir   مراجعه نمایید.

 

 

Template settings